Curtis G (San Diego , United States)
Houston (Toronto, Canada)