four kilobytes (orlando, FL)
サムライ。 (「シオンタウン」)
(Santa Barbara, United States)
chasing rabbits (ohio, United States)
(United States)